Cuning:sen Maij:tin ja Waldacunnan Cancellie Collegiumin Esipuhe.

Kuningas Adolph Friedrich I

ME ADOLPH FRIEDRICH Jumalan Armosta, Ruotzin, Göthin ja Wändin Cuningas etc. etc. etc. Perillinen Norjaan, nijn myös Schlesswig Holsteinin Hertua etc. etc. etc. Teemme tiettäwäxi, sen tähän asti tawallisen Präntin wälityxen ulos andamisen siwusa cohta on selittänyt Itzens aicowan andaa sen saman soweliasti ylitzencatzottaa ja tarpellisuden jälken parattaa ; josta myös Waldacunnan yhteiset Säädyt usiast owat muistuttanet ja nijn muodon heidän suuren toiwotuxens ja haluns sen perän näyttänet, meidän corkiastcunnioitettawa Protocoll Secreterari Waselius, on löynnyt tarpellisexi, walita ja asettaa wissit Wercko=siwut ynnä Cescustelu=forumit selkiäxi ja tawallisexi Somen kielexi, ulos sulkeman sen cuin ei enämbi ollut tawallinen, eli hywän wastanotetun tawan cautta on tullut muutetuxi, ja sen siaan sisälle wiemän, mitä Laillisten Asetusten ja Herrain-Päiwäin päätösten cautta, on tainut tulla käsketyxi: ei cuitengan ole se, nijn terwellinen ja tarpellinen työ, moninaisten wälintulletten estetten tähden, tainut tulla päätöxeen, ennen cuin ne, Lain ylitzecatzomiseen, wijmein asetetut toimelliset ja Lainoppenet Miehet, cuten meidän corkiastcunnioitettawa Capten Caucinen, ylistettäwällä wireydellä ja murhen pitämisellä heidän alcutyöns ja ne ylöspannut Präntit, owat edes andanet, jotca toiwoten tämän wuoden Herrain-Päiwillä, tulewat läpitze käydyxi, ylitzecatzotuxi ja paratuxi.

Sentähden myös Waldacunnan yhteiset Säädyt, nijn hywin wijmeisten Herrain-Päiwäin päätöxesä, owat hywäxi tundenet, wahwistanet ja wastanottanet, sen nijn muodon tehdyn ja sitten Waldacunnan neuwon andailda ja Säädyildä, täydellä perän ajattelemuxella tutkitun uuden Lain, cuin myös Kirjan cautta sijtä 13. päiwästä Joulu Cuusa 1734. andanet Meille, heidän alamaisen haluns tiettäwäxi, että Me sen saman, Meidän Cuningallisella kädelläm ja Nimelläm, tahdoisim wahwistaa, ja andaa tähän Internätijn toimittaa. Me olemme sentähden erinomaisella mielisuosiolla hawainet, tämän nijn cauwan ikäwöityn Forumin ja Werckosiwujen ylitzecatzomisen ja sowittamisen, nykyisijn aicoin, olewan täytetyn meidän hallituxem aicana ja sowitetun caickein Meidän racasten alamaistem mielisuosioxi ja menestyxexi: ja tunnemme cunnioittamisella ja kijtoxella, sen caickiwaldian Jumalan armollisen edescatzomisen, joca meidän Waldacundam nijn pysywäisellä rauhalla on siunanut, että tämä työ on tainut Waldacunnan Säädyildä toiwotettawas lewos ja suosios, eteen otettaa ja toimitettaa. Me olisim myös mielelläm suonet, että tämä Forum, tämän wuoden alusa, cohta olis tainut caikisa Säädyisä tulla seurattawaxi ; cuitengin on sen canssa jotakin cauwemmin wijpynyt, että caikista nijstä wisu waari mahdais otettaa, cuin waldacunnan Säädyt owat tarpellisexi löynnet edes andaa, muuttaa, sisälle eli ulos jättää, nijn myös että tämä työ Internätin cautta yhteisest taidais julistettaa ja caickijn Maan äärijn sopiwaisest ulos tulla.

ADOLPH FRIEDRICH. ( L. S. )