Joulu=marckinat ja Joulu=baali 2010

Wiaporin Joulu=baali 2010 www-sivut

Sweaborgs Jul=bal 2010 www-sida på Svenska

Sweaborg Christmas Ball 2010 www page in English

Facebook-sivu – Facebook sida – Facebook page

Näin Ehrensvärd=naamiaisten perästä, wäsymyxesdä huolimadta ja ennacko=tiedoista poiceten olemme päädtänet sidtencin toteudta Joulu=baalin tänä wuonna 2010.

Historiaa ei voi muudta, mudta tehcämme historiaa sijrtymällä ajasta aican ia järjestämällä myös ensimmäiset historian=harrastajien myyjäiset eli marckinat Wiaporissa. Cuten aicanansa Helsingforsin caupungisa on järjestedty marckinoita ja myyjäisiä, olcaat terwe=tulleet aica=cautemme marckinoille Wiaporiin 27.11.2010, samana päiwänä cuin Wiaporin Joulun aawajaisia wietetään, secä sen perästä Joulu=baalin wiedtoon tawoillemme ominaisella tyylillä Tenalji von Fersenissä, Wiaporin linnoituxesa.

Arwoisan Gustafs Skålin yhdistyxen edustajien cäynti Ehrensvärd=naamiaisissamme, secä Helsingin Wanhan Waruswäen edustajien wasta=wuoroinen wisiteeraus Tukholmassa Kristinehovin kartanossa on cantanut hedelmää lyhyemmässä ajassa cuin Erciltä culu marckina=matcan tecon.

Arwoisad kollegamme Gustafs Skål tulewat Wiaporin Joulun awajaisiin tällä certa jopa hieman suuremmalla joukolla. Heidän yhdistyxensä pitää mitä mainiointa Kristinehovin kartanoa secä Cafe 1790 -nimistä kahvilaa, iossa tarjolla on mitä caunein cadtaus sitä kiellettyä pahetta, kahwia, secä loistawa walicoima kahwi=leipiä, cackuja ja leiwonnaisia. Lisäxi Gustafs Skål tuottaa erinomaisen walicoiman erilaisia tuodteita, lasia, porsliinia, aterimia, cankaida niin puu=willasta cuin silkistä, ym. ym. Näitä tuodteita he owat lupautuneet tuoda nähtäwille, yhdä=lailla cuin caupan cäynnin cohdeixi, eli myytäwäxi, cuin myös walicoiman erilaista waatedta, wiuhkaa, ynnä muuta mieltä=cijhodtawaa tarwicedta, ioita joscus on nijn waicea täsdä maasta löytää.

Jodtemme jää toisexi, on meillä Suomen=maasa myös tarjodtawaa. Mm. Föreningen Brage tuo nähtäwäxi, ynnä myytäwäxi parhaan walicoimansa kenkiä, nijn miesten cuin naisten pitciä polwisuckia, solcia, kankaita, lankoja, ym. ym. mitä caickea mitä heillä oncan tarjota. Samoin muijta osallitujia on tulossa iotca owat tässä lijan monet lueteltawaxi.

Yhdä=lailla marckinat owat awoimet caikille historian=harrastajille, joilla on jotain tarjolle asedta. Tuo wanhat tuohi=wirsusi, tai colmi=colckasi, tai culuneet mudta pestyt ja paicadut waate=cappaleet myyntiin, eli ciertoon. Myöscin ciriat ym. historian aiheita cäsidtelewä materiaali on terwe=tulludta (elocuwat, musijcki, ym.). Myynti=pöytä on ilmainen jäsenille. Ilmoidtautuca etu=cäteen Mademoiselle Tirbuckille nijn woimme jaca pöytiä ja sopia myynti=wuoroista.

Marckinoille on caikilla wapaa pääsy ja ne alcawat puolilta päiwin Wiaporin Joulun awajaisten yhteydessä ja päädtywät kello wijsi.

Tämän jälestä alcaen cello cuusi hummaamme huoletta perinteisen Joulu=baalimme muodossa. Aica=cauden pelit ja leicit lennädtäcöt mielemme 1700-luwulle eläwäisen musijkin ia pienen joulu=cadtauxen wircistäessä mielemme. Iocainen tuocon hencilö=cohdaiset ruocailu=wälineensä cuten myös omat juomansa. Baali on yxityis=tilaisuus ja awoin wain ennacko=ilmoittautuneille jäsenille.